Teeven-jaar aangescherpt

Met een wetswijziging heeft voormalig staatssecretaris Dijkhoff de zogenaamde Teeven-regeling per 1 oktober 2017 aangescherpt, ondanks felle en aanhoudende kritiek van vrijwel iedereen die in het TBS-veld werkt, zoals rechters, TBS-klinieken, pro justitia-rapporteurs en niet in de laatste plaats de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) die hem in een advies van 10 augustus 2016 adviseerde de Teeven-regeling te laten vervallen.

Een verlofmachtiging vervalt als een TBS-er verdacht wordt van het plegen van een nieuw strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is of als hij langer dan 24 uur ongeoorloofd afwezig is. Op grond van artikel 17 van de Verlofregeling TBS wordt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie vervolgens gedurende een jaar geen nieuwe verlofmachtiging afgegeven (het zogenaamde “Teeven-jaar”, vernoemd naar de Staatssecretaris die dit invoerde) indien de TBS-er dat strafbare feit gepleegd heeft. Daarvoor is het niet nodig dat die TBS-er voor dat feit daadwerkelijk door een rechter veroordeeld is. Als de officier van justitie de strafzaak seponeert, staat niet per definitie vast dat de TBS-er zich daadwerkelijk opnieuw schuldig heeft gemaakt aan een nieuw strafbaar feit. Afhankelijk van de sepotcodes is een nieuwe machtiging al dan niet mogelijk. Wordt de strafzaak geseponeerd onder code 01 (ten onrechte als verdachte aangemerkt) of code 03 (OM is niet-ontvankelijk), dan kan wel een nieuwe machtiging verkregen worden. Bij sepotcode 02 (onvoldoende bewijs) kan het Ministerie nog steeds vinden dat het feit wel begaan is en geen nieuwe machtiging afgeven, maar het kan wel. Maar meestal worden nieuwe strafbare feiten door het OM geseponeerd onder code 23, wat inhoudt dat een nieuwe vervolging weinig zinvol wordt geacht omdat de verdachte toch al TBS heeft. In dat geval is niet vastgesteld of daadwerkelijk een nieuw strafbaar feit is gepleegd, maar gaat het OM, en in veel gevallen dus ook het Ministerie, uit van recidive.

Bij ongeoorloofde afwezigheid gedurende langer dan 24 uur kan ook een jaar lang geen nieuwe verlofmachtiging verkregen worden, tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden. Wat die omstandigheden zijn, is niet vastgelegd.

Met de nieuwe aanscherping wordt beoogd om een door een eerdere wijziging van de regeling ontstane beperktere reikwijdte te repareren, zodat de regeling ook geldt voor TBS-ers van wie de machtiging voor onbegeleid verlof met overnachtingen of transmuraal verlof was vervallen en voor TBS-ers van wie de machtiging proefverlof was vervallen doordat er een nieuw strafbaar feit werd gepleegd. Ook in die gevallen geldt het Teeven-jaar nu.

2018-03-04T15:56:22+00:00