Arbeidsongeschiktheidsuitkering tijdens TBS

Sinds de invoering van de  Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden op 1 mei 2000 hebben mensen van wie rechtens hun vrijheid is ontnomen geen recht meer op een WAO- of WAJONG-uitkering zodra hun vrijheidsontneming een maand heeft geduurd. De wet geldt uitdrukkelijk niet voor mensen die in het kader van de Wet BOPZ zijn opgenomen of aan wie de maatregel van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis is opgelegd (artikel 37 Sr). Voor gedetineerden en TBS-gestelden geldt stopzetting van hun uitkering.

Het verschil tussen TBS-gestelden die volledig ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard op grond van hun psychiatrische toestandsbeeld en daarom zijn ontslagen van alle rechtsvervolging en mensen aan wie de maatregel van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis is opgelegd (waarbij de veroordeelde ook volledig ontoerekeningsvatbaar is verklaard en ontslagen is van alle rechtsvervolging) is echter klein. Om die reden heeft de Centrale Raad van Beroep bij uitspraak van 18 juni 2004 in paragraaf 3.3.4 bepaald dat een verschillende behandeling van die situaties tot rechtsongelijkheid leidt en in strijd is met het verbod op discriminatie. Vanaf het moment dat het ontslag van alle rechtsvervolging onherroepelijk is geworden, heeft die patiënt (weer) recht op zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat recht geldt ook als hij in afwachting van plaatsing in een TBS-kliniek in een PI verblijft, maar heeft geen terugwerkende kracht tot het moment van stopzetten van de uitkering. Op grond van paragraaf 2.2.1 heeft immers niemand recht op voortzetting van de uitkering tijdens voorlopige hechtenis, ook niet als de verdachte uiteindelijk wordt vrijgesproken.

Bij TBS-gestelden die wel een arbeidsongeschiktheidsuitkering hadden voorafgaande aan het indexdelict, maar niet volledig ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard, herleeft het recht op die uitkering op het moment dat hun proefverlof ingaat of (indien geen voorafgaand proefverlof plaatsvindt) de voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging onherroepelijk is geworden. Die uitkering moet dan wel opnieuw aangevraagd worden en de mate van arbeidsongeschiktheid moet opnieuw vastgesteld worden.

2018-05-17T21:31:29+00:00